Showing 1 - 1 of 1
Số lao động:
30
Tiêu chuẩn:
TISAX
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Đức, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc