Showing 1 - 2 of 2
5.01
Số lao động:
160
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ
Số lao động:
80
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015