Showing 1 - 2 of 2
Số lao động:
150
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản; Mỹ, New Zealand
Số lao động:
60
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016