Showing 1 - 2 of 2
3.01
Số lao động:
55
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Malaysia
3.02
Số lao động:
175
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hàn Quốc