Showing 1 - 2 of 2
Số lao động:
250
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Malaysia, Nhật, Pháp,..
Số lao động:
500
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Đài Loan, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật,..