Showing 1 - 1 of 1
4.01
Số lao động:
450
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015; ISO14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ; Nhật Bản; Australia