Showing 1 - 2 of 2
5.01
Số lao động:
170
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
3.110
Số lao động:
30
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hoa Kỳ, Anh Quốc