Showing 1 - 2 of 2
Số lao động:
134
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản
Số lao động:
130
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản