Showing 1 - 1 of 1
Số lao động:
120
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45000
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản.