Showing 1 - 2 of 2
Số lao động:
65
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Xuất khẩu vào công ty chế xuất tại Việt Nam
Số lao động:
412
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - IATF 16949 - ISO 45001:2018 - SA 8000:2014