Showing 1 - 2 of 2
4.01
Số lao động:
200
Tiêu chuẩn:
ISO9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hàn Quốc, Nhật Bản
Số lao động:
1800
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada