Showing 1 - 2 of 2
Số lao động:
15
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Hòa Kỳ , Châu Âu , Nhật Bản .