Showing 1 - 1 of 1
Số lao động:
100
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO45001:2018
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Công ty trong Khu Chế Xuất Việt Nam