12/10/2020

Doanh nghiệp Anh cần mua bóng đèn

Doanh nghiệp Anh cần mua bóng đèn, phụ kiện kẹp đèn và dây điện

Liên hệ :
Mr. Herzl E Hamburger
Chairman
heh@searchlightelectric.com
www.searchlightelectric.com

hoặc Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh

Địa chỉ: 108 Campden Hill Road, London W8 7AR

Điện thoại: (+44) 20 3524 1732
Email: uk@moit.gov.vn
Fax: (+44) 20 3524 1732
Nguồn: XKVN

Trả lời