15/07/2022

BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN VASI TỚI THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY KYOYO VIỆT NAM

Ngày 14/7, các thành viên Ban điều phối dự án VASI đã có buổi thăm, giao lưu tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Công ty cổ phần Đúc kim loại Kyoyo Việt Nam. Hy vọng từ buổi giao lưu, các công ty có thể kết nối và hợp tác trong thực hiện các dự án chung.
Ban điều phối dự án VASI là cơ chế phối hợp của một số thành viên VASI, tập hợp một số doanh nghiệp hội viên có mong muốn hợp tác trong một số lĩnh vực nhất định nhằm liên kết, phối hợp chia sẻ thông tin, đơn hàng, thực hiện các dự án chung…. Trên cơ sở thử nghiệm và rút kinh nghiệm, VASI sẽ mở rộng mô hình phối hợp này tới các hội viên.

Trả lời